نام من :

آنیسا اسدپور

چندسالی در دفتر پردیس مشغول به کار بودم و در همین حین اقدام به اخذ مجوز چاپ کتاب انتشارات امید آینده نمودم، و پس از آن شروع به فعالیت از راه دور مثل ترجمه کتاب کردم و تاکنون چند کتاب ترجمه و چاپ نموده­ام.
ترجمه­  کتاب­های جذب­کننده­ ماورائی، ثروت سریع، روزهای شاد و نویسندگی کتاب ایجاد تعامل در استفاده از اینترنت، کار و زندگی را انجام داده­ ام.

و هم اکنون در زمینه  اخذ مجوز چاپ کتاب در ژانر روانشناسی فعالیت دارم و بسیار خرسندم که وارد این کار ارزشمند شده ­ام و می توانم به دوستداران کتاب خدمت  کنم.

پس از گرفتن مدرک کارشناسی در رشته ­ مترجمی زبان انگلیسی  فعالیت خودم را در ابتدا با کار ترجمه متون زبان انگلیسی در کنار همکاران و در دارالترجمه های مختلف آغاز نمودم.
و پس از چندی فعالیت گسترده خودم را در همین حوزه و همچنین اضافه نمودن یک سری خدمات دیگر مثل مقاله و ویرایش و کارهای مربوط به آنها  در دفتر ترجمه پردیس به سرمایه ­گذاری و مدیریت خودم را شروع کردم.

نام من :

آنیسا اسدپور

چندسالی در دفتر پردیس مشغول به کار بودم و در همین حین اقدام به اخذ مجوز چاپ کتاب انتشارات امید آینده نمودم، و پس از آن شروع به فعالیت از راه دور مثل ترجمه کتاب کردم و تاکنون چند کتاب ترجمه و چاپ نموده­ام.
ترجمه­ کتاب­های جذب­ کننده­ ماورائی، ثروت سریع، روزهای شاد و نویسندگی کتاب ایجاد تعامل در استفاده از اینترنت، کار و زندگی را انجام داده­ ام.

و هم اکنون در زمینه اخذ مجوز چاپ کتاب در ژانر روانشناسی فعالیت دارم و بسیار خرسندم که وارد این کار ارزشمند شده ­ام و می توانم به دوستداران کتاب خدمت کنم.

پس از گرفتن مدرک کارشناسی در رشته مترجمی زبان انگلیسی فعالیت خودم را در ابتدا با کار ترجمه متون زبان انگلیسی در کنار همکاران و در دارالترجمه های مختلف آغاز نمودم.
و پس از چندی فعالیت گسترده خودم را در همین حوزه و همچنین اضافه نمودن یک سری خدمات دیگر مثل مقاله و ویرایش و کارهای مربوط به آنها در دفتر ترجمه پردیس به سرمایه ­گذاری و مدیریت خودم را شروع کردم.

آنیسا اسدپور